Vánoce 2019

Vážení klienti,
chtěly bychom Vám i Vašim mazlíčkům popřát krásné a klidné Vánoce a rok 2020 prožitý ve spokojenosti.

So 21.12.2019 9.00-11.00
Ne 22.12.2019 pohotovost
Po 23.12.2019 9.00-11.00
Út 24.12.2019 pohotovost Vyvet Vyškov
St 25.12.2019 pohotovost Vyvet Vyškov
Čt 26.12.2019 pohotovost Vyvet Vyškov
Pá 27.12.2019 9.00-11.00
So 28.12.2019 9.00-11.00
Ne 29.12.2019 pohotovost
Po 30.12.2019 9.00-11.00
Út 31.12.2019 pohotovost
St 1.1.2020 pohotovost
Čt 2.1.2020 9.00-11.00
Pá 3.1.2020 9.00-11.00
So 4.1.2020 9.00-11.00
Ne 5.1.2020 pohotovost

Po dobu vánočních svátků ošetřujeme nové klienty pouze po telefonické domluvě.

Mimo ordinační hodiny funguje pohotovost na tel: 739 822 441
MVDr. Soušková a MVDr. Voříšková (ve dnech 24.12.-26.12.19 bude pohotovost zabezpečena veterinární klinikou VYVET Vyškov 517330436)

Sobota 7.9.2019 Zavřeno

Vážení klienti,

z technických důvodů bude v sobotu 7.9.2019 zavřeno, v akutním případě volat na tel. 739822441.

Děkujeme za pochopení.

Vánoce 2018

Vážení klienti,
chtěly bychom Vám i Vašim mazlíčkům popřát krásné a klidné Vánoce a rok 2019 prožitý ve spokojenosti.

So 22.12.2018 9.00-11.00
Ne 23.12.2018 pohotovost
Po 24.12.2018 pohotovost Vyvet Vyškov
Út 25.12.2018 pohotovost Vyvet Vyškov
St 26.12.2018 pohotovost Vyvet Vyškov
Čt 27.12.2018 15.00-17.00
Pá 28.12.2018 15.00-17.00
So 29.12.2018 9.00-11.00
Ne 30.12.2018 pohotovost
Po 31.12.2018 9.00-11.00

Út 1.1.2019 pohotovost

Mimo ordinační hodiny funguje pohotovost na tel: 739 822 441
MVDr. Soušková a MVDr. Voříšková (ve dnech 24.12.-26.12.18 bude pohotovost zabezpečena veterinární klinikou VYVET Vyškov 517330436)

Uzavírka ulice Kostelecká

Vážení klienti,

od 1.10. do 5.10. do 18:00 hodin je uzavřena ulice Kostelecká v místě železničního přejezdu.

https://www.kidsok.cz/zmeny/2018-25-09-uplna-uzavirka-silnice-ii-366-ulice-kostelecka-v-prostejove-v-miste-zeleznicniho-prejezdu/

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

Veterinární ordinace HanáVET, MVDr. Lucie Soušková, IČ: 01945505, MVDr. Nora Voříšková, IČ: 71442979 (dále jen „klinika“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je Vetfox s.r.o., sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, IČ 036 27 705. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu info@vetfox.cz.

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Na veterinární klinice jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

(i)      potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče – pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.

(ii)    zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracováványjméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávatosobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracovávámeúdaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.;

(iii)   zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky– jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;

(iv)   zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

 

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

 

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární klinika zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu,  poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

 

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

 

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Kliniky stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

 

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA /Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Velikonoce 2018

Přejeme Vám příjemné prožití Velikonoc!
Otevírací doba:
Pátek 30.3.2018 Zavřeno
Sobota 31.3.2018 9-11
Neděle 1.4.2018 Zavřeno
Pondělí 2.4.2018 Zavřeno

A jako vždy pro akutní stavy pohotovost na tel. čísle 739 822 441.

Vánoce 2017


Vážení klienti,
chtěly bychom Vám i Vašim mazlíčkům popřát krásné a klidné Vánoce a rok 2018 prožitý ve spokojenosti.

So 23.12.2017 9.00-11.00
Ne 24.12.2017 pohotovost
Po 25.12.2017 pohotovost
Út 26.12.2017 pohotovost
St 27.12.2017 15.00-18.00
Čt 28.12.2017 15.00-18.00
Pá 29.12.2017 15.00-18.00
So 30.12.2017 9.00-11.00
Ne 31.12.2017 pohotovost
Po 1.1.2018 pohotovost

Mimo ordinační hodiny funguje pohotovost na tel: 739 822 441
MVDr. Soušková a MVDr. Voříšková (ve dnech 24.12.-26.12.17 může být pohotovost zabezpečena veterinární klinikou VYVET Vyškov 517330436)

Vánoční balíčky

Vážení klienti,

letos jsme pro Vaše pejsky a kočičky připravily balíčky plné dárečků. Balíček pro pejska obsahuje hračku (balonek nebo pletená hračka), konzervu Calibra 400g, 2x Pedigree Dentastix a vzorečky granulek. Cena 130 Kč. Balíček pro kočičku obsahuje hračku, masové pamlsky Calibra, 2x kapsičku Plaisir a vzorečky granulek. Cena 120 Kč.

received_339962849801494 received_339962889801490 received_339962813134831

 

17.11.2017 celý den pohotovost

Vážení klienti,

dne 17.11.2017 nebudou žádné ordinační hodiny, ale celý den bude fungovat pro akutní případy pohotovost a to na tel: +420 739 822 441.

Děkujeme za pochopení